Uvedené instrukce a doporučení jsou pouze všeobecné. Při montáži zboží se vždy řiďte návodem a pokyny výrobce.

Vybalení a následná kontrola zboží

Při vybalování zboží dbejte na to, aby se nábytek nepoškodil. Dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepoužívejte ostré ani špičaté předměty, jako jsou nůžky, nože a podobně. S balením, které obsahuje sklo nebo zrcadlo, manipulujte s maximální opatrností. Při vybalování se kvůli případnému vrácení zboží či reklamaci snažte nepoškodit obal.

Při rozbalování dbejte pokynů na obalu a nikdy nepoužívejte ostré ani špičaté předměty, jako jsou nůžky, nože a podobně.

Krabice otevírejte ve vodorovné poloze, jednotlivé díly vyložte a roztřiďte na rovný, čistý a měkký podklad.

Zkontrolujte stav a počet jednotlivých dílů nábytku

Zkontrolujte stav jednotlivých dílů a shodu počtu dílů s uvedeným množstvím. V případě poškozených nebo chybějících dílů nábytek nemontujte a neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím reklamačního formuláře zaslaného na e-mailovou adresu reklamace@veneti.cz.

V případě smontování poškozených dílů nelze uplatňovat reklamaci.

Příprava místnosti pro montáž nábytku

Montáž provádějte v suchém prostředí při optimální pokojové teplotě.

Ujistěte se, že máte pro montáž dostatek volného a rovného prostoru. Pamatujte, že nábytek jako skříně, komody a podobně je potřeba sestavovat naležato, nikoli nastojato.

Pokud provádíte montáž na tvrdém povrchu (dlažba, plovoucí podlaha a podobně), je nutné podložit nábytek například kartonem zbaveným kovových svorek nebo vhodnou textilií. V opačném případě hrozí poškození nábytku i podlahy.

Zejména montáž rozměrného nábytku provádějte co nejblíže místu určení. Předejdete tak případným komplikacím a poškození při následném přemísťování.

Mějte po ruce vhodné kvalitní nářadí (plochý a křížový šroubovák, vrtačka, gumová palice, imbusové klíče různých velikostí, kladivo, vodováha, metr...).

Obecné zásady a praktická doporučení

Pečlivě si přečtěte celý montážní návod a seznamte se se zásadami užívání a údržby zboží.

Před zahájením samotné montáže se důkladně seznamte s montážním návodem od výrobce. Po celou dobu montáže se držte všech uvedených pokynů a dodržujte stanovené pořadí jednotlivých kroků. Montáž a instalaci zboží musí provádět odborně způsobilá osoba, případně více osob.

Před zahájením montáže nábytku se seznamte s montážním návodem

Při montáži větších kusů nábytku si zajistěte kompetentní pomocníky. Vždy se řiďte instrukcemi ohledně minimálního počtu osob, který je k montáži zapotřebí.

Každý kus nábytku sestavujte samostatně, nerozbalujte všechna balení najednou.

Montáž či skládání nábytku provádějte vždy v souladu s přiloženým montážním návodem a za použití vhodných montážních nástrojů. Dodržujte posloupnost jednotlivých kroků.

Neuvádí-li výrobce jinak, nábytek sestavujte vodorovně a na rovné ploše. Předejdete tím špatnému dovírání dvířek, vrzání, převrhnutí a poškození nábytku.

Při montáži skleněného nábytku či skleněných prvků dbejte zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí poškození a prasknutí těchto dílů.

Pokud je součástí zboží osvětlení, je nutné, aby jeho zapojení prováděla v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními požadavky odborně způsobilá osoba.

Začněte montáží korpusu nábytku, montáž menších dílů a dokončovacích prvků (police, zásuvky, úchyty...) nechte na konec.

Dbejte na přiměřené dotažení spojovacího materiálu. Přílišné utažení (hrozí zvláště při použití elektrických nástrojů), stejně jako nedostatečné utažení, může vést k poškození zboží.

Dbejte na přiměřené dotažení spojovacího materiálu

Všechny spojovací díly (šrouby, hřebíky, kolíky…) je potřeba zasadit kolmo a s maximální pečlivostí, aby nedošlo k poškození zboží.

V průběhu montáže pomocí vodováhy kontrolujte, zda je nábytek sestavován do roviny. Jednotlivé prvky (pravé úhly, osy, úhlopříčky) musí být pečlivě srovnány, veškeré hrany musí lícovat. Až po pečlivém srovnání hlavních částí je možné přibít zadní stěnu nábytku nebo přistoupit k seřízení otevírání dvířek pomocí šroubů umístěných v pantech.

Při poškození zboží nevhodnou manipulací zaniká právo zákazníka zboží reklamovat.

Při veškeré manipulaci s nábytkem během montáže je nutné dbát na to, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud nábytek přemisťujete, čiňte tak výhradně bez jeho jakéhokoliv zatížení.

Následně po montáži je nutné dodržovat veškeré pokyny pro manipulaci, umístění, užívání a údržbu.

Likvidaci obalů a dalšího odpadu zajistěte v souladu s předpisy.

Časté chyby při montáži nábytku

Neodborná montáž a mechanické poškození vinou zákazníka mohou zapříčinit nevratné poškození zboží a zánik nároku na reklamaci.

Montáž nábytku nastojato

Nábytek sestavujte naležato (vodorovně). Postavte jej až před finálním dokončením montáže.

Montáž na tvrdém podkladu

Nábytek montujte na měkké a čisté podložce. Zabráníte tím oděru a jinému poškození nábytku i podlahy.

Nábytek montujte na měkké a čisté podložce

Chybná identifikace jednotlivých dílů

Při rozlišování jednotlivých dílů dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo k jejich záměně (může se týkat například předsíňových stěn s komponenty s odlišnými panty). Při umísťování jednotlivých dílů se řiďte grafickým znázorněním v montážním návodu.

V případě poškození zboží v důsledku chybného umístění dílu/dílů zaniká nárok na reklamaci.

Montáž čalouněných postelí a sedacích souprav

Montáž čalouněných postelí a sedacích souprav často probíhá pouze zasunutím příslušných spojovacích dílů do sebe. Vzájemnou polohu spojovaných dílů je potřeba před zasunutím přesně nastavit, aby došlo k „zaháknutí“ všech potřebných částí.

Manipulace s rošty a dvířky s pístovým otevíráním

Nový píst může jít ztuha zasunout. V tomto případě je potřeba jej opatrně a přiměřenou silou rozhýbat.

Manipulace

Při přemísťování nábytku chraňte všechny jeho části před mechanickým poškozením.

Během přenášení držte nábytek za pevné konstrukční díly. Uchopte jej a nadzvedněte za spodní rám konstrukce, za asistence minimálně jedné další dospělé osoby.

Nábytek přemisťujte uchopením za spodní rám konstrukce

Nábytek při přemísťování nikdy nedržte za vodorovné prvky (police, zásuvky…) ani za dvířka, úchyty a podobně. Čalouněný nábytek při přemisťování nikdy nedržte za opěrné polštáře, područky ani jiné čalouněné části, které mohou být náchylné k poškození.

Nábytek přemisťujte bez přidaného zatížení a vždy pouze přenášením (vlečením nebo posouváním jej můžete trvale poškodit).

Nábytek musí být umístěn na rovném podkladu, případné nerovnosti je potřeba odstranit vhodnými podložkami.

Na závady vzniklé nevhodným skladováním, montáží a údržbou nelze uplatnit nárok na reklamaci. Nárok na reklamaci nezakládá ani poškození zboží zapříčiněné nevhodným užíváním nebo přetěžováním nosných ploch a úložných prostorů.

  • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste