Tyto podmínky obsahují informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Tyto podmínky budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze bude vždy dostupná na webové stránce https://www.veneti.cz/ (dále jen „Webová stránka“) a v sídle naší společnosti. Dojde-li v těchto podmínkách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, informuje vás o těchto změnách na Webové stránce.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Identifikační a kontaktní údaje správce:

AM Digital s.r.o., IČO 06657303, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103457 (dále společně též „AM Digital“), kontaktní e-mail: vase@veneti.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla AM Digital je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.


DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Subjekt údajů, účel a rozsah zpracování:

 1. Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme:

  - jméno a příjmení, adresa bydliště / adresa místa podnikání / doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo.

 2. Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracováváme zejména:

  - jméno, příjmení, název, bydliště / adresa místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu.

 3. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme:

  - e-mail, telefonní číslo (zasílání obchodních sdělení – hodnocení nákupů, newsletterů formou e-mailu a SMS poskytování přímého marketingu).

  - IP adresa, příp. jiné online identifikátory (údaje, které získáme od subjektů údajů tím, že navštíví Webovou stránku – cookies)

 4. Souhlas ke zpracování osobních údajů:

  - V případě, že máme v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

  - Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Nezpracováváme zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

Informace o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném vnitropodnikovém předpise.


Osobní údaje osob mladší 16 let:

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.


Doba zpracovávání údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu.

Pokud jde o zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (e-mail, telefon), osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od poskytnutí údaje. Pokud nebudete mít po uplynutí uvedené lhůty zájem o zasílání newsletterů, tyto osobní údaje vymažeme.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zákonné archivační lhůty).

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů, AM Digital zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AM Digital nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

AM Digital využívá následující zpracovatele osobních údajů:

 • Poskytovatelé dopravních služeb
 • Poskytovatelé cloudových služeb
 • Provozovatelé marketingových nástrojů
 • Subjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti (viz níže část "Zasílání obchodních sdělení, průzkum zákaznické spokojenosti, informace o přímém marketingu“)
 • Poskytovatelé účetní, daňových a auditorských služeb
 • Poskytovatelé finančních a splátkových služeb

Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů AM Digital předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

AM Digital nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Jako subjekt údajů máte:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od AM Digital potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany AM Digital zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám AM Digital může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AM DIGITAL mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) AM Digital již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody AM Digital převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR): AM Digital je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, AM Digital Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů AM Digital neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám AM Digital toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že AM Digital nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které AM Digital zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. AM Digital v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že AM Digital zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.


ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, PRŮZKUM ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

K získávání hodnocení nákupů využíváme služby:

 • Biano Star poskytovanou zpracovatelem, společností Biano s.r.o., IČ: 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8;
 • Favi Extra poskytovanou zpracovatelem, společností Favi online s.r.o., IČ: 048 57 402, se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00, Praha 1;
 • Zbozi.cz poskytovanou zpracovatelem, společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
 • Firmy.cz poskytovanou zpracovatelem, společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
 • Google poskytovanou zpracovatelem, společností Google Ireland Limited, Registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V této souvislosti jsou předávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení internetového obchodu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.

K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v internetovém obchodě a současně neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání zpráv ke zjišťování zákaznické spokojenosti. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat internetový obchod v plném rozsahu.

Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod.

Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. AM Digital v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.
Archív

 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste