Obchodní podmínky pro prodej zboží na on-line obchodu www.veneti.cz platné od 1.1.2018

 

Provozovatel e-shopu:

AM Digital s.r.o.
se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 06657303
DIČ: CZ06657303
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103457
Kontaktní telefon: 702 109 588
Kontaktní email: vase@veneti.cz

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AM Digital s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikační číslo: 06657303, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103457 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.veneti.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Doba trvání akčních cen platí do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, a že také souhlasí se zasíláním novinek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

b) kupujícím a jeho kontaktních údajích (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem vzniká kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny zboží a služeb spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Kupující je může uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti ve skladu dodavatele

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2801341218/2010

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním ve smluvené výši. Ceny za dopravu a další služby jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.1. písm. c).

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Není-li uvedeno jinak, práva uvedená v tomto čl. IV obchodních podmínek přísluší pouze kupujícím spotřebitelům. Kupující podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1861 a násl. občanského zákoníku se na kupující podnikatele nevztahuje.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména tedy u čalouněného nábytku potaženého látkou dle přání či výběru zákazníka, nábytku mořeného na odstín dle přání zákazníka a podobně.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to písemně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím stejným způsobem, jako byly přijaty, nedohodnou-li se strany jinak. ( inkasní složenkou zaslanou na adresu bydliště či sídla kupujícího, na jeho bankovní účet ). To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.6. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů i v případě opotřebeného či poškozeného zboží, přičemž prodávající má právo žádat finanční kompenzaci za takto znehodnocené zboží. Pokud vrácené zboží bude neúplné, velmi poškozené, v poškozeném obalu, viditelně opotřebené či zaslané formou dobírky, nebude přijato. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

4.7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před expedicí zboží. Tím není dotčen čl. 4.2. a 4.3. těchto obchodních podmínek.

4.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

4.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Například stane-li se plnění nemožným (změna sortimentu ze strany dodavatele, nová vyšší nákupní cena, nedostupnost zboží pro ukončení výroby), a nedohodne-li se prodávající s kupujícím na novém plnění. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné prodávajícím vůči kupujícímu podnikateli.

4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

 

 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Přeprava objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní službou nebo smluvním dodavatelem. Dodací doba platná pro daný model či variantu je uvedená vždy v kartě produktu. Zákazník je ohledně smluvení vyhovujícího termínu kontaktován minimálně dva pracovní dny před doručováním zboží.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn řešit podmínky opakovaného dodání individuálně.

5.4. V ceně zboží ani v ceně dopravy není zahrnut výnos zboží a montáž zboží.

5.5. Cena dopravy je uvedená v nákupním formuláři (nákupním košíku).

5.6. Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, popřípadě samotné zboží (a za tímto účelem jej také rozbalit) a to před výnosem zboží v případě, že výnos kupující zajišťuje sám. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto neprodleně oznámit tomuto přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O tomto musí kupující prodávajícího neprodleně informovat.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


Odběrné místo:
Oblekovice 394, 671 81 Znojmo (mapa)
Provozní doba: Po–Pá 7:00–17:00

 

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. V případě, že kupující zjistí, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně a poté i telefonicky oznámit prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na elektronickou adresu

Při montáži objednané od prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo, že při nerovnosti podlahy kupujícího může dojít k neúplnému vyrovnání montovaného nábytku, toto není důvod k reklamaci.

6.6.

a) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat zboží) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

b) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny jeho dodavatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@veneti.cz.

c) Uplatňuje-li kupující práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu součinnost, tj. dodání všech podkladů pro posouzení reklamace, neběží prodávajícímu lhůta pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovena zákonem.

d) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek.

Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

e) Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu do 30 dnů nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána.

f) Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.

g) Reklamační formulář.

6.7. Prodávající prohlašuje, že uvedené rozměry jsou dány přímo od výrobců, a v důsledku výrobního procesu se mohou v některých případech lišit o 4-10cm. Prodávající dále prohlašuje, že rozdíl v odstínu látek nebo dřeva se může v reálném provedení lišit o jeden až dva stupně od fotografie, což může být způsobeno např. odlišným zobrazením monitoru kupujícího. U jídelních setů téhož výrobce (výrobce je značen počátečními písmeny kódu zboží) je odstín židlí a stolu vždy naprosto totožný. Prodávající dává na vědomí, že pokud kupující zvolí samostatně jídelní stůl a samostatně jídelní židle od různých výrobců, může dojít k rozdílu odstínů. Takový rozdíl odstínů není důvodem k reklamaci. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační.

 

 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a ceník dopravy.

9.5. Prodávajícího lze kontaktovat na elektronické adrese: vase@veneti.cz.

9.6. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vase@veneti.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

Dodací podmínky

 

DODÁNÍ

Přesný den, kdy bude zboží doručeno na Vaši adresu, Vám sdělíme na Váš email, popř. telefon, uvedený v objednávce ihned jak bude objednávka vyřízena. Přepravce bude mít k dispozici Vaše telefonní číslo pro případ nezastižení na dané adrese.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

UPOZORNĚNÍ

AM Digital s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.