Obchodní podmínky pro prodej zboží na on-line obchodu www.veneti.cz platné od 30. 5. 2022 do 11. 1. 2023

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

AM Digital s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 06657303, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103457
Kontaktní telefon: +420 702 109 588, Kontaktní email: vase@veneti.cz

(dále jen „prodávající“)I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.veneti.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetový obchod“).

 2. Souhlas s obchodními podmínkami. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 3. Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též „kupující – spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též „kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele (kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel dohromady jen „kupující“).II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo v internetovém obchodě.

 2. Registrace. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese kupující veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou.

 3. Přístupové údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. V případě ztráty či jeho zneužití je kupující povinen ihned informovat prodávajícího tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Prodávající však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Změny údajů kupujícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o změně jakýchkoliv údajů o své osobě. Prodávající je oprávněn obrátit se na kupujícího za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že bude mít prodávající podezření na zneužití údajů kupujícího, má právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny.

 5. Zrušení uživatelského účtu. Pokud bude chtít kupující svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv zasláním písemného sdělení na e-mailovou adresu vase@veneti.cz. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup kupujícího do uživatelského účtu.III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávka. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu);
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 2. Kontrola před odesláním objednávky. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Potvrzení přijetí objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 4. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 5. Okamžik uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 6. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 7. Prezentace zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

 8. Vlastnické právo ke zboží, přechod nebezpečí škody. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 9. Právo prodávajícího zrušit objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 10. Storno objednávky. Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu objednavky@veneti.cz, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Související náklady. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Způsob úhrady. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku (dobírka je možná pouze při dodávce na území ČR) v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce;

  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 2801341218/2010, IBAN: CZ7320100000002801341218, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

 4. Zálohy. Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:
  1. zhotoveno či upravováno na zakázku;
  2. dostupnost zboží je označena jako „na objednávku";
  3. jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží.

 5. Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6. Bezhotovostní platby. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 7. Slevy z kupní ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 8. Faktura. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

 9. Prodlení s převzetím zboží. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Povinnost převzít zboží. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 2. Zboží v demontovaném stavu. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s montáží zboží.

 3. Místo dodání zboží. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 4. Náklady za dodání zboží. Ceník za dopravu je dostupný v elektronickém nákupním košíku internetového obchodu. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

 5. Dodací doba. Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží v produktové kartě nebo v elektronickém nákupním košíku internetového obchodu. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 6. Opakované doručování. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7. Název zboží. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

 8. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 1 pracovního dne oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@veneti.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 9. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží. Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 1 pracovního dne oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@veneti.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 10. Pro kupujícího – podnikatele platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.

 11. Zvláštní požadavek kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.VI. PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.

 2. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstupuje-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy elektronicky na emailovou adresu odstoupeni@veneti.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího na adrese, která bude sdělena kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy odstoupeni@veneti.cz. Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.

 3. Vrácení zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu, která bude sdělena kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy odstoupeni@veneti.cz, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 4. Vrácení peněžních prostředků. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu – spotřebiteli vráceny poštovní poukázkou, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.

 5. Náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit:
  1. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  2. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze;
  3. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  4. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména matrace a obdobné zboží);
  5. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 7. Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. Platby za montáž či výnos. Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce obchodních podmínek kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

 9. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.VII. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, či jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Jakost při převzetí zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v tomto článku a článcích X. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží zejména když:
  1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
  2. vada je zjevná a tedy platí, že kupující takové zboží i s vadou schválil;
  3. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
  4. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího;
  5. kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží;
  6. zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží;
  7. se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu;
  8. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány;
  9. vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou nebo zásahem kupujícího;
  10. kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen řídit se při užívání a montáži zboží obecnými pravidly užívání nábytku, která budou odeslána na email kupujícího v den rozvoru zboží.

 5. Dodací list. Ke každému zboží je přikládán dodací list. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

 6. Podání reklamace. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  1. Zasláním vyplněného reklamačního formuláře na e-mailovou adresu provozovatele reklamace@veneti.cz;

  2. Zasláním vytištěného reklamačního formuláře poštou doporučeným psaním na adresu:
   AM Digital s.r.o.
   Jablunkovská 851/40
   737 01 Český Těšín;

  3. Osobním doručením vytištěného reklamačního formuláře na adresu, která bude sdělena kupujícímu prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@veneti.cz.

  Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv pobočce prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

 7. Podklady pro posouzení reklamace. Kupujícímu je povinen uvést a dodat:
  1. Jméno, příjmení kupujícího,
  2. Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  3. Číslo objednávky,
  4. Co nejvýstižnější popis závad,
  5. Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
  6. Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
  7. Detailní fotografie nebo videozáznam poškození,
  8. Kupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího (např. faktura, dodací list, potvrzení o objednání nebo převzetí zboží apod.).

  Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závady uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen.

 8. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost. Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a těmito obchodními podmínkami.

  1. V souladu s § 2172 občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je kupující oprávněn reklamovat věc u prodávajícího, tj. v provozovně, příp. sídle prodávajícího. V souladu s rozhodovací praxí soudů je to přitom právě kupující, kdo musí umožnit prodávajícímu o reklamaci rozhodnout, což se neobejde bez posouzení vad z naší strany. To ovšem není možné bez toho, aby bylo zboží dopraveno k nám.

  2. Předložení zboží k posouzení v rámci reklamace tedy ze zákona zajišťuje prodávající. Jelikož je z našeho pohledu nepřiměřené, aby prodávající (spotřebitel) musel zařizovat sám dopravu rozměrných nákladů, sjednali jsme pro Vás dopravu zboží k reklamaci u externí dopravní společnosti, abychom proces reklamace co nejvíce usnadnili.

  3. Po dobu přepravy ovšem dopravce odpovídá za zboží podle § 2566 občanského zákoníku, tedy nese odpovědnost za škody, ke kterým dojde během přepravy. Sám dopravce přitom převádí pouze přepravu, nikoli balení zboží. Pokud dopravce vyhodnotí, že zboží dostatečným způsobem zabaleno není, může být odmítnuto jeho převzetí k přepravě, příp. můžete být upozorněni na nevhodnost obalu zásilky a požádáni o podepsání prohlášení o tom, že jste předmětné upozornění obdrželi. Pokud budete trvat i po tomto upozornění na předání zásilky k dopravě v nevhodném obalu, sami odpovídáte za vzniklou škodu podle § 2900 občanského zákoníku, podle kterého je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě.

 9. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 10. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 11. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.IX. UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká vad uvedených v čl. IX. odst. 3. těchto obchodních podmínek. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců, o čemž je kupující informován v produktové kartě konkrétního zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

  Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Vada se objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

 3. Vada se objeví po uplynutí šesti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím – spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

 4. Nároky z vad. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. IX. odst. 2 těchto obchodních podmínek tohoto, může kupující – spotřebitel požadovat
  1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;
  2. není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy;
  3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 5. Přiměřená sleva. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. Opakovaný výskyt vady a větší počet vad. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 7. Postup při reklamaci. Kupující – spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu, která bude sdělena kupujícímu – spotřebiteli prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@veneti.cz. V případě, že kupující uplatňuje právo na dodání nové věci nebo se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zboží musí být v úplném stavu včetně příslušenství. Spočívá-li vada jen na části zboží a kupující žádá odstranění vady opravou, kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu pouze tuto část zboží. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

 8. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.

 9. Lhůta pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od poskytnutí veškerých informací kupujícím – spotřebitelem. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. IX. odst. 8 těchto obchodních podmínek, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a těmito obchodními podmínkami.

 10. Vyřízení reklamace. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

 11. Způsob vyřízení reklamace. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli písemně potvrdit. Kupující – spotřebitel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

 12. Náklady reklamace. Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující po dohodě s prodávajícím obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 13. Pokud by uplatnění práva z vad mělo kupujícímu – spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím – spotřebitelem buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující – spotřebitel je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 14. V případě kupujícího – podnikatele se ustanovení celého tohoto článku nepoužij a platí zákonná úprava práv z vadného plnění. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.X. PARTNERSKÝ PRODEJ

 1. Partnerský prodej. Prodávající informuje kupujícího, že u některého zboží v internetovém obchodě vystupuje prodávající v pozici zprostředkovatele a jedná se o partnerský zprostředkovaný prodej. Kupující je o partnerském prodeji informován níže uvedeným symbolem, který je uvedený u konkrétního zboží, a současně je kupující informován v potvrzovacím e-mailu. Zakoupí-li kupující zboží z partnerského prodeje, platí pro kupujícího stejná pravidla, jaká jsou uvedena v těchto obchodních podmínkách.

  Symbol Partnerský prodejce
  Partnerský prodej HANZEL spol. s r.o., IČ 25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31888


 2. Dodání a fakturace. Zakoupí-li kupující zboží z partnerského prodeje, zboží bude dodáno a faktura bude vystavena přímo partnerským prodejcem.

 3. Další informace. Další informace o partnerském prodeji jsou uvedeny zde.XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností kupujících – spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pistemajiteli@veneti.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.

 2. Kodexy chování. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

 4. Změna okolností. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. Autorskoprávní ujednání. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetového obchodu. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 6. Přerušení internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část internetového obchodu, případně přerušit provoz internetového obchodu na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby. Internetový obchod se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Prodávající neručí za to, že internetový obchod bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně.

 7. Osobní údaje. Při zpracování osobních údajů prodávající postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů. Veškeré informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

 8. Zákaznické recenze. Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 9. Odkazy v internetovém obchodě. Kliknutím na některé odkazy v internetovém obchodě může dojít k opuštění internetového obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z internetového obchodu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na internetový obchod neznamená souhlas prodávajícího s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

 10. Postoupení a zastavení pohledávek. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě. Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

 11. Doručování. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem;
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  3. prostřednictvím SMS, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele.XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Platnost podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 2. Změny podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 3. Přístup ke kupní smlouvě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

 4. Neplatnost ustanovení obchodních podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

 5. Rozhodné právo. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 6. Jazyk. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

 7. Jiná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto obchodním podmínkám.

 8. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Aktuální obchodní podmínky najdete zde →

 • Registrace

Registrace nového účtu

Máte již účet? Místo toho se přihlaste